Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Powróć do: Gospodarka

REWITALIZACJA

LOGOTYPY: Fundusz Europejski pomoc techniczna, Ministerstwo Rozwoju, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska Fundusz Spójności

 

 

G M I N N Y   P R O G R A M   R E W I T A L I Z A C J I   D L A   M I A S T A   P I Ł Y

 

DOKUMENT OBOWIĄZUJĄCY:

Gminny program rewitalizacji dla miasta Piły - aktualizacja (2023 r. >>>)

 

Na podstawie umowy nr DPR.U.69/2016 podpisanej w dniu 25.10.2016 r. Gmina Piła zrealizowała projekt pn. „Opracowanie gminnego programu rewitalizacji dla miasta Piły” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. 

• Gminny program rewitalizacji dla miasta Piły (2017 r. >>>)

• Zmiana Gminnego programu rewitalizacji dla miasta Piły (2018 r. >>>)

Gminny program rewitalizacji dla miasta Piły, ze zmianą, został wpisany do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego.
Link do Wykazu >>>

 

 

 Gminny program rewitalizacji dla miasta Piły – broszura informacyjna (PDF)
 Gminny program rewitalizacji dla miasta Piły – plansze informacyjne (PDF)

Obszar rewitalizacjji na terenie miasta Piłymapa (PDF)

Zarządzenie Nr 2440(405)23 Prezydenta Miasta Piły z dnia 10 października 2023 r. w sprawie powołania Pełnomocnika i Zespołu zadaniowego ds. rewitalizacji 


9 maja 2024 r.

OBWIESZCZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Gminnego programu rewitalizacji dla miasta Piły - aktualizacja
Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. z 2024 r. poz. 278) Prezydent Miasta Piły informuje, że w dniu 29 kwietnia 2024 roku Rada Miasta Piły podjęła Uchwałę Nr XC/887/24 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Gminnego programu rewitalizacji dla miasta Piły - aktualizacja.
• Pełna treść OBWIESZCZENIA do pobrania tutaj (PDF)
• Uchwała Nr XC/887/24 Rady Miasta Piły z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Gminnego programu rewitalizacji dla miasta Piły - aktualizacja (PDF) 


22 grudnia 2023 r.

Odbyło się posiedzenie Komitetu Rewitalizacji miasta Piły II kadencji
W dniu 21 grudnia 2023 r. członkowie Komitetu Rewitalizacji miasta Piły II kadencji spotkali się w trybie online. Podczas posiedzenia omawiano bieżące kwestie w zakresie monitoringu procesu rewitalizacji. Szczególną uwagę skupiono na zaprezentowaniu przedsięwzięć i projektów rewitalizacyjnych realizowanych przez samorząd miasta Piły. Ponadto poruszono zagadnienia społeczne, niezwykle ważne w procesie rewitalizacji, na przykładzie działań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile.

Komitet Rewitalizacji miasta Piły - posiedzenie online


 2 grudnia 2022

Komitet Rewitalizacji miasta Piły II kadencji rozpoczął swoją działalność

Komitet RewitalizacjiPierwsze posiedzenie Komitetu Rewitalizacji miasta Piły II kadencji odbyło się 1 grudnia 2022 r. w Urzędzie Miasta Piły. Spotkanie otworzył Prezydent Miasta Piły Piotr Głowski, który na wstępie podziękował za zaangażowanie i pracę członkom Komitetu Rewitalizacji I kadencji oraz wręczył nominacje członkom Komitetu II kadencji.

W skład osobowy Komitetu II kadencji, powołany Zarządzeniem Nr 1914(485)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 25 października 2022 r., weszło 15 przedstawicieli grup interesariuszy procesów rewitalizacji, w tym 11 osób kontynuuje w nim swoją aktywność. W głosowaniu jawnym został wybrany Przewodniczący Komitetu Rewitalizacji miasta Piły – Pan Sebastian Dzikowski, przedstawiciel Gminy Piła oraz Zastępca Przewodniczącego – Pani Grażyna Dobosz, przedstawicielka Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Pile.

Ważnym punktem posiedzenia było zapoznanie się z aktualizacją Gminnego programu rewitalizacji dla miasta Piły, przedstawioną przez konsultanta firmy Lider Projekt Sp. z o.o. z Poznania. Komitet Rewitalizacji miasta Piły jednogłośnie, pozytywnie zaopiniował projekt dokumentu.

Pani Teresa Jakubowska, Pełnomocnik ds. rewitalizacji omówiła obowiązujące dla miasta Piły dokumenty rewitalizacyjne i strukturę zarządzania procesami rewitalizacyjnymi.

Komitet Rewitalizacji przez 4 lata pełnić będzie funkcję opiniodawczo - doradczą dla Prezydenta Miasta Piły, w zakresie zagadnień dotyczących rewitalizacji miasta. Link do informacji o Komitecie Rewitalizacji II kadencji TUTAJ

Komitet Rewitalizacji miasta Piły


 POPT logotyp

23 listopada 2022

Zarządzenie Nr 1970(541)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 22 listopada 2022 r.  w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Gminnego programu rewitalizacji dla miasta Piły - aktualizacja


8 sierpnia 2022

OGŁOSZENIE
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 5 sierpnia 2022 roku
w sprawie naboru kandydatów
do Komitetu Rewitalizacji miasta Piły

Na podstawie Uchwały Nr XL/549/17 Rady Miasta Piły z dnia 26 września 2017 roku w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji miasta Piły

Prezydent Miasta Piły
ogłasza nabór kandydatów do Komitetu Rewitalizacji miasta Piły w kadencji 2022-2026


Komitet Rewitalizacji miasta Piły stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny Gminnego programu rewitalizacji dla miasta Piły oraz pełni funkcje opiniodawczo-doradczą Prezydenta Miasta Piły w zakresie rewitalizacji.

I. Zasady naboru do Komitetu Rewitalizacji miasta Piły
1. Prezydent Miasta Piły powołuje Komitet Rewitalizacji miasta Piły w drodze zarządzenia.
2. Członkiem Komitetu rewitalizacji miasta Piły nie może być osoba niepełnoletnia.
3. Członkostwo w Komitecie rewitalizacji miasta Piły ma charakter społeczny.
4. Kadencja Komitetu rewitalizacji miasta Piły trwa 4 lata..
5. W skład Komitetu Rewitalizacji miasta Piły wejdzie nie mniej niż 10 i nie więcej niż 15 osób reprezentujących interesariuszy rewitalizacji, w tym:
1) co najmniej 2 i nie więcej niż 4 przedstawicieli mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości i podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych i/lub towarzystwa budownictwa społecznego;
2) co najmniej 1 i nie więcej niż 2 przedstawicieli mieszkańców Piły innych niż wymienieni w pkt. 1;
3) co najmniej 1 i nie więcej niż 2 przedstawicieli podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić na obszarze miasta działalność gospodarczą;
4) co najmniej 1 i nie więcej niż 2 przedstawicieli podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić na obszarze miasta działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowych i grup nieformalnych;
5) co najmniej 5 przedstawicieli podmiotów wskazanych w art. 2 ust. 2 pkt. 5-7 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji tj. jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, organów władzy publicznej, podmiotów innych niż organy władzy publicznej, realizujących na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.
6. Kandydaci do Komitetu mogą złożyć tylko jeden formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganym załącznikiem, jako przedstawiciel jednej ze wskazanych grup interesariuszy.
Formularz zgłoszeniowy oraz wymagany załącznik (oświadczenie/lista poparcia) udostępnione są w formie elektronicznej na stronie miasta Piły www.pila.pl w „Aktualnościach” oraz w zakładce „Rewitalizacja”, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Piły.

II. Kandydaci zgłaszają się poprzez dostarczenie wypełnionego formularza wraz z załącznikiem
1) w formie papierowej:
- bezpośrednio w Urzędzie Miasta Piły, Plac Staszica 10, 64-920 Piła, Kancelaria Główna (pok. 7a) w godz. 7:30 - 15:30 / skrzynka podawcza przy wejściu głównym do budynku, z dopiskiem „Komitet Rewitalizacji miasta Piły – nabór kandydatów”;
- lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres: Urząd Miasta Piły, Plac Staszica 10, 64-920 Piła z dopiskiem „Komitet Rewitalizacji miasta Piły – nabór kandydatów”.
lub
2) w formie elektronicznej (skan) na adres um@um.pila.pl z dopiskiem w temacie „Komitet Rewitalizacji miasta Piły – nabór kandydatów”.

III. Nabór kandydatów prowadzony jest do dnia 29 września 2022 r. (decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Miasta Piły). Zgłoszenia po terminie nie będą rozpatrywane.

PREZYDENT MIASTA PIŁY

/-/ dr inż. Piotr Głowski

Temat prowadzony jest w Wydziale Rozwoju i Funduszy Urzędu Miasta Piły.
Kontakt: tel. 67 210 42 21, 67 210 42 11; rfe@um.pila.pl
 
Do pobrania:
Uchwała Nr XL/549/17 Rady Miasta Piły z dnia 26 września 2017 roku w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji miasta Piły
Obszar rewitalizacji miasta Piły– mapa

FORMULARZE
• Grupa 1 - przedstawiciel mieszkańców obszaru rewitalizacji/ przedstawiciel właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości i podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych, towarzystwa budownictwa społecznego
- Formularz zgłoszeniowy kandydata
- Oświadczenie potwierdzające, że kandydat jest właścicielem/użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonej na obszarze rewitalizacji Piły
- Oświadczenie potwierdzające, że kandydat jest przedstawicielem podmiotu zarządzającego nieruchomościami położonymi na obszarze rewitalizacji
- Lista poparcia kandydata, przedstawiciela mieszkańców obszaru rewitalizacji Piły

• Grupa 2 – przedstawiciel mieszkańców Piły spoza obszaru rewitalizacji
- Formularz zgłoszeniowy kandydata
- Lista poparcia kandydata, przedstawiciela mieszkańców Piły spoza obszaru rewitalizacji

• Grupa 3 – przedstawiciel podmiotu prowadzącego lub zamierzającego prowadzić na obszarze miasta działalność gospodarczą
- Formularz zgłoszeniowy kandydata
- Oświadczenie o prowadzeniu lub zamiarze prowadzenia działalności gospodarczej lub zasiadaniu w organach podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców w krajowym rejestrze sądowym, działających na obszarze rewitalizacji Piły

• Grupa 4 – przedstawiciel podmiotu prowadzącego lub zamierzającego prowadzić na obszarze miasta działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowej i grupy nieformalnej
- Formularz zgłoszeniowy kandydata
- Oświadczenie o prowadzeniu lub zamiarze prowadzenia działalności społecznej na obszarze rewitalizacji lub członkostwie w organizacji pozarządowej albo grupie nieformalnej, prowadzącej działalność w obszarze rewitalizacji

• Grupa 5 - przedstawiciel podmiotu wskazanego w art. 2 ust. 2 pkt. 5-7 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji tj. jednostki samorządu terytorialnego i jej jednostki organizacyjnej, organu władzy publicznej, podmiotu innego niż organ władzy publicznej, realizującego na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa
- Formularz zgłoszeniowy kandydata


logotypy

 13 czerwca 2022 r.

Kierunki działań rewitalizacji dla miasta Piły - ankieta konsultacyjna
Ankieta jest jedną z form konsultacji aktualizacji Gminnego programu rewitalizacji dla Miasta Piły. Program oraz mapa obszaru rewitalizacji dostępne są na stronie https://www.pila.pl/rewitalizacja . Przeprowadzona w 2021 roku ocena aktualności i stopnia realizacji Gminnego programu rewitalizacji dla Miasta Piły wskazała na konieczność zmiany programu, w tym kierunków działań.
Dzięki zebranym opiniom możliwe będzie trafne określenie potrzeb mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz oczekiwań mieszkańców spoza obszaru rewitalizacji odnośnie zmian, jakie powinny zachodzić na terenach wskazanych do rewitalizacji, tj. osiedla Śródmieście oraz Zamość (w części zachodniej), a także terenów poprzemysłowych, pokolejowych i powojskowych.
Ankietę można wypełnić do 30 czerwca 2022 r.  Link do ankiety TUTAJ

Aktualizacja Gminnego programu rewitalizacji dla miasta Piły realizowana jest przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.


30 maja 2022 r.

logotypy 

Aktualizacja Gminnego programu rewitalizacji dla miasta Piły
NABÓR PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH

Samorząd miasta Piły na podstawie Uchwały Nr LIII/570/22 Rady Miasta Piły z dnia 25 stycznia 2022 roku uruchomił prace związane z aktualizacją Gminnego programu rewitalizacji dla miasta Piły (GPR), przyjętego Uchwałą Nr XL/548/17 Rady Miasta Piły z dnia 26 września 2017 roku i zmienionego uchwałą Nr LI/647/18 Rady Miasta Piły z dnia 27 marca 2018 r. Aktualizowany Gminny program rewitalizacji dla miasta Piły – do pobrania tutaj (link)

Nabór projektów trwać będzie od 30 maja 2022 roku do 24 czerwca 2022 roku.

Potrzeba aktualizacji programu wynika z wykonanej „Oceny aktualności i stopnia realizacji Gminnego programu rewitalizacji dla miasta Piły”. Sporządzenie aktualizacji GPR pozwoli rozszerzyć listę projektów uzupełniających, za pomocą których będą realizowane cele rewitalizacyjne. Do składania kart projektów uprawnione są podmioty planujące działania rewitalizacyjne na wyznaczonym obszarze rewitalizacji w Pile. Obszar rewitalizacji - do pobrania mapka z obszarem rewitalizacji tutaj (link).

Dla każdego zgłaszanego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego należy wypełnić odrębną kartę projektu. Karta do pobrania poniżej.

Wypełnione karty projektów należy przesłać do firmy Lider Projekt Sp. z o.o. w Poznaniu w formie papierowej i edytowalnej elektronicznej, na adres: Lider Projekt Sp. z o.o., Al. K. Marcinkowskiego 1/3, 61-745 Poznań; liderprojekt@liderprojekt.pl (dopisek na kopercie/w temacie wiadomości: Aktualizacja GPR Piły). Pliki w formie elektronicznej należy przesłać do wiadomości także na adres: rfe@um.pila.pl.

Karty projektów będą przedmiotem analizy i oceny merytorycznej oraz formalnej. W przypadku pozytywnej oceny, stanowić będą formalną podstawę uwzględnienia projektu w aktualizacji Gminnego programu rewitalizacji dla miasta Piły.

Informacji na temat prowadzonych działań udziela prowadzący prace w zakresie aktualizacji GPR, firma Lider Projekt Sp. z o.o., tel. 61 828 08 11, 608 241 979, marcin.lugawiak@liderprojekt.pl.

Karta projektu (DOC)
Karta projektu (PDF)


14 lutego 2022 r.

O B W I E S Z C Z EN I E
w sprawie przystąpienia do sporządzenia aktualizacji
Gminnego programu rewitalizacji dla miasta Piły

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485) Prezydent Miasta Piły zawiadamia, że w dniu 25 stycznia 2022 roku Rada Miasta Piły podjęła Uchwałę Nr LIII/570/22 w sprawie przystąpienia do sporządzenia aktualizacji Gminnego programu rewitalizacji dla miasta Piły.

• Pełna treść OBWIESZCZENIA do pobrania tutaj (PDF)

• Uchwała Nr LIII/570/22 Rady Miasta Piły z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia aktualizacji Gminnego programu rewitalizacji dla miasta Piły (PDF)


 ARCHIWUM

 

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.