Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO | DEVELOPMENT PLAN

Miasto Piła chce się rozwijać lokalnie w oparciu w swoje wewnętrzne potencjały i zasoby, ale równie ważnym i kluczowym kierunkiem i podstawą rozwoju jest podjęcie współpracy z partnerami zagranicznymi państw EOG. 

Planowana i oczekiwana jest współpraca międzynarodowa w zakresie wymiany dobrych praktyk i doświadczeń m.in. w obszarach: rozwoju energii odnawialnej i ochrony klimatu, technologii wodorowych, elektromobilności, kultury i edukacji, aktywizacji młodych ludzi na rynku pracy, opieki senioralnej i nad osobami z niepełnosprawnościami.

Plan Rozwoju Lokalnego Piły – Miasto Piła z nową energią! stanowi wielosektorowy, kompleksowy i zintegrowany program strategiczny rozwoju społeczno-gospodarczego, obejmujący kluczowe wymiary rozwoju miasta: społeczny, gospodarczy, środowiskowy, przestrzenny, finansowania rozwoju miasta i inteligentnego zarządzania rozwojem, wyznaczający Nową Ścieżkę Rozwoju Piły

Postanowiliśmy oprzeć naszą Nową Ścieżkę Rozwoju przede wszystkim na dążeniu do zrównoważonego rozwoju, dostępności dla wszystkich i na samowystarczalności energetycznej. Jej wdrożenie ma wykorzystywać energię ludzi, energię miejsc i zieloną energię. 

Mają nam w tym pomóc mocne strony miasta, związane m.in. z odpowiednią wiedzą, którą dysponują działające w mieście ośrodki badawczo-rozwojowe, rozwijającym się zapleczem kadrowym bazującym na uczelniach wyższych, szkołach średnich i branżowych, na funkcjonującym w mieście nowoczesnym biznesie, a także na naszej pasji, którą od kilku ostatnich lat konsekwentnie budujemy włączając się w sieci współpracy o zasięgu krajowym i międzynarodowym, które mają tworzyć odpowiednie otoczenie dla realizacji projektu Miasto Piła z nową energią!

Wypracowane przez nas rozwiązania stanowią szerokie rozwinięcie zapisów zamieszczonych w dotychczas obowiązujących w mieście dokumentach strategicznych, a w szczególności Strategii rozwoju miasta Piły do 2035 roku. Tworzymy Nową Ścieżkę Rozwoju, w której nie zapominamy jednak o wcześniej zdobytych doświadczeniach. Jednocześnie chcemy realizować tak dla nas ważne cele zrównoważonego rozwoju sformułowane przez ONZ, a wśród nich przede wszystkim postulaty: Dobre zdrowie i jakość życia, Czysta i dostępna energia, Wzrost gospodarczy i godna praca, Innowacyjność, Przemysł i Infrastruktura Zrównoważone miasta i społeczności, a także Partnerstwo na rzecz celów. 

Z Planem Rozwoju Lokalnego ściśle powiązany jest Plan Rozwoju Instytucjonalnego, w którym wyznaczyliśmy cele i działania, które mają zapewnić instytucjonalne sprostanie wyzwaniom Nowej Ścieżki Rozwoju miasta Piły, m.in. poprzez podniesienie naszych kompetencji, a tym samym usprawnienie usług oferowanych przez miasto Piła, a także poprzez zwiększenie otwartości, przejrzystości i transparentności naszej pracy.


 

The city of Piła wants to develop locally based on its internal potentials and resources, but an equally important and key direction and basis for development is to start cooperation with foreign partners of the EEA countries. 

International cooperation is planned and expected in the field of exchange of good practices and experiences, including in the areas of: development of renewable energy and climate protection, hydrogen technologies, electromobility, culture and education, activation of young people on the labour market, senior care and care for people with disabilities.

Development Plan of Piła - City of Piła with new energy! is a multi-sector, comprehensive and integrated strategic program of socio-economic development, covering the key dimensions of the city's development: social, economic, environmental, spatial, financing of city development and intelligent development management. New Development Path for the city of Piła

We decided to base our New Development Path primarily on the pursuit of sustainable development, accessibility for all and on energy self-sufficiency. Its implementation is to use people's energy, the energy of places and green energy. 

The city's strengths, such as, among others, the appropriate knowledge of research and development centres operating in the city, developing human resources based on universities, secondary and industry schools, modern business functioning in the city, as well as our passion, which we have been consistently building for the last few years in a network of cooperation on a national and international scale are to help create the right environment for the implementation of 'City of Piła with new energy!' project.

The solutions we have developed constitute a broad expansion of the provisions contained in the strategic documents in force in the city so far, in particular the Development Strategy of the city of Piła until 2035. We create a New Development Path, in which, however, we do not forget about previously gained experiences. At the same time, we want to implement what is so important to us sustainable development goals formulated by the United Nations, including, above all, the following postulates: Good health and quality of life, Clean and accessible energy, Economic growth and decent work, Innovation, Industry and Infrastructure, Sustainable cities and communities, as well as Partnership in the implementaion of our goals. 

The Action Plan is closely related to the Development Plan, in which we have set goals and actions to ensure institutional coping with the challenges of the New Development Path for the city of Piła, including by increasing our competences, and thus improving the services offered by the city of Piła, and by increasing the openness, clarity and transparency of our work.

 

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.