Deklaracja dostępności

Wstęp

Urząd Miasta i Gminy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.pila.pl.

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-31

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Justyna Dziuba, dostepnosc@um.pila.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 67 210 42 64. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta Piły mieści się w budynku zlokalizowanym przy placu Staszica 10, 64-920 Piła. Jest to budynek 4 kondygnacyjny.
Komunikacja zewnętrzna – szerokość dojść , dojazdu do budynku nie budzi zastrzeżeń, Do budynku najłatwiej dotrzeć od strony ul. Piłsudskiego i Witaszka oraz Zygmunta Starego i 14 Lutego. W tych okolicach znajdują się przystanki autobusowe komunikacji miejskiej. Dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim nie powinno być problemów z dojazdem do Urzędu. Ulice o nawierzchni asfaltowej a chodniki wykonane z płyt chodnikowych lub polbruku. Przy przejściach dla pieszych obniżone krawężniki.
Przed budynkiem wyznaczone są miejsca parkingowe w tym 2 dla osób z niepełnosprawnością przyjeżdżających pojazdem mechanicznym.
Do budynku prowadzą dwa wejścia. Do wejścia głównego prowadzą 3 stopnie schodowe i spocznik. Po lewej stronie znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową poruszające się na wózku. Wejście główne wyposażone jest w drzwi automatyczne, rozsuwane na boki, wzbudzane na detektor ruchu.
Do wejścia bocznego prowadzą 3 stopnie schodowe ze spocznikiem a wewnątrz 6 stopni.
Za drzwiami głównymi znajduje się strefa wejściowa (wiatrołap) o powierzchni 6 m2 a następnie drugie drzwi, również automatyczne rozsuwane na boki wzbudzane na detektor ruchu.
Na wprost wejścia usytuowany jest punkt informacyjny obsługiwany przez pracownika Urzędu, który udziela informacji w sprawie możliwości załatwienia konkretnej sprawy i kieruje interesanta do merytorycznego wydziału. Informacji udziela również dyżurny Straży Miejskiej, który dyżuruje w pomieszczeniu po lewej stronie od wejścia.
Po lewej stronie znajdują się również pomieszczenia biurowe do których wchodzi się po 4 stopniach schodowych i spocznikiem.
Także po lewej stronie znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową poruszających się na wózku. Osoba poruszająca się na wózku ma swobodny dostęp do windy, która znajduje się na wprost wejścia do budynku oraz do Sali Obsługi Interesanta, która znajduje się po prawej stronie od wejścia.
Winda z drzwiami automatycznymi wyposażona w przyciski w języku Braill’a oraz komunikaty głosowe.
Na piętra prowadzi klatka schodowa ze spocznikami na półpiętrach, po obu stronach zamontowane poręcze. Poszczególne kondygnacje podzielone są na hol, skrzydło lewe, skrzydło prawe. Szerokość korytarzy na piętrach wynosi ok 2,3 m. Dostęp do III piętra możliwy jest bocznymi klatkami schodowymi lub co wskazane dla wszystkich interesantów windą, zwłaszcza dla osób z niepełnosprawnością. Kolorystyka ciągów komunikacyjnych z zachowaniem zasady kontrastu dla osób z upośledzeniem wzroku, (posadzki znacznie ciemniejsze niż powierzchnia ścian). Dostęp do wszystkich pomieszczeń jest zapewniony osobom poruszającym się na wózku.
Na każdej kondygnacji znajdują się po dwie toalety damskie i dwie męskie. Toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na parterze w SOI oraz w lewym skrzydle budynku. Ponadto na parterze budynku znajduje się przewijak oraz kącik zabaw dla dzieci.
Oświetlenie jest równomierne w obrębie całego obiektu.
Obecnie w budynku jest tablica informacyjna z rozkładem wydziałów, numerami pomieszczeń biurowych. Aktualne komunikaty i bieżące informacje są również wyświetlane na monitorze telewizyjnym. Ponadto informacji udziela pracownik w punkcie informacyjnym oraz dyżurny Straży Miejskiej.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajll’a poza windą osobową, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Do budynku i wszystkich pomieszczeń biurowych można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz. U. z 2017 r. poz. 2247

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.