Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

PLAN ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO | ACTION PLAN

Miasto Piła chce się rozwijać lokalnie w oparciu w swoje wewnętrzne potencjały i zasoby, ale równie ważnym i kluczowym kierunkiem i podstawą rozwoju jest podjęcie współpracy z partnerami zagranicznymi państw EOG. 

Planowana i oczekiwana jest współpraca międzynarodowa w zakresie wymiany dobrych praktyk i doświadczeń m.in. w obszarach: rozwoju energii odnawialnej i ochrony klimatu, technologii wodorowych, elektromobilności, kultury i edukacji, aktywizacji młodych ludzi na rynku pracy, opieki senioralnej i nad osobami z niepełnosprawnościami.

Plan Rozwoju Instytucjonalnego Piły – Miasto Piła z nową energią! stanowi program strategiczny, tworzący ramy dla poprawy sposobu rządzenia na poziomie lokalnym, wypracowania standardów bardziej efektywnej administracji publicznej, transparentnej, otwartej na współpracę z mieszkańcami i zachęcającej ich do udziału w procesach decyzyjnych dotyczących spraw lokalnych, a tym samym do współrządzenia miastem. Jego implementacja umożliwi nam lepsze dopasowanie naszych działań do potrzeb obywateli i będzie skutkować wzmocnieniem spójności społeczno – gospodarczej. Plan jest dla nas jednak przede wszystkim podstawą do wyznaczenie celów działań, zmierzających do instytucjonalnego sprostania wyzwaniom Nowej Ścieżki Rozwoju Piły, określonej w Planie Rozwoju Lokalnego.

Postanowiliśmy oprzeć naszą Nową Ścieżkę Rozwoju przede wszystkim na dążeniu do zrównoważonego rozwoju, dostępności dla wszystkich i na samowystarczalności energetycznej. Jej wdrożenie ma wykorzystywać energię ludzi, energię miejsc i zieloną energię. 

Mają nam w tym pomóc mocne strony miasta, związane m.in. z odpowiednią wiedzą, którą dysponują działające w mieście ośrodki badawczo-rozwojowe, rozwijającym się zapleczem kadrowym bazującym na uczelniach wyższych, szkołach średnich i branżowych, na funkcjonującym w mieście nowoczesnym biznesie, a także na naszej pasji, którą od lat konsekwentnie budujemy. Włączamy się przy tym w sieci współpracy o zasięgu krajowym i międzynarodowym, które tworzą odpowiednie otoczenie dla realizacji projektu „Miasto Piła z nową energią!”.

Z Planem Rozwoju Instytucjonalnego ściśle powiązany jest Plan Rozwoju Lokalnego, który stanowi wielosektorowy, kompleksowy i zintegrowany program strategiczny rozwoju społeczno-gospodarczego, obejmujący kluczowe wymiary rozwoju miasta, w którym zapisaliśmy szczegóły naszej Nowej Ścieżki Rozwoju.


 

The city of Piła wants to develop locally based on its internal potentials and resources, but an equally important and key direction and basis for development is to start cooperation with foreign partners of the EEA countries. 

International cooperation is planned and expected in the field of exchange of good practices and experiences, including in the areas of: development of renewable energy and climate protection, hydrogen technologies, electromobility, culture and education, activation of young people on the labour market, senior care and care for people with disabilities.

Action Plan of Piła - City of Piła with new energy! is a strategic program, creating a framework for improving the way of governance at the local level, developing standards of more effective public administration, transparent, open to cooperation with residents and encouraging them to participate in decision-making processes regarding local matters, and thus to co-govern the city. Its implementation will enable us to better adjust our activities to the needs of citizens and will result in the strengthening of social and economic cohesion. For us, however, the plan is primarily the basis for setting goals for activities aimed at institutionally meeting the challenges of the New Development Path for Piła, set out in the Development Plan.

We decided to base our New Development Path primarily on the pursuit of sustainable development, accessibility for all and on energy self-sufficiency. Its implementation is to use people's energy, the energy of places and green energy. 

The city's strengths, related with, among others, the appropriate knowledge of the research and development centres operating in the city, developing human resources based on universities, secondary and industry schools, modern business functioning in the city, as well as our passion, which we have been consistently building for years. At the same time, we join the network of cooperation on a national and international scale, which create the right environment for the implementation of the project 'City of Piła with new energy!'.

Closely related to the Action Plan is the Development Plan, which is a multi-sector, comprehensive and integrated strategic program of socio-economic development, covering the key dimensions of city development, in which we have written the details of our New Development Path.

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.