PLAN ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO | ACTION PLAN

Miasto Piła chce się rozwijać lokalnie w oparciu w swoje wewnętrzne potencjały i zasoby, ale równie ważnym i kluczowym kierunkiem i podstawą rozwoju jest podjęcie współpracy z partnerami zagranicznymi państw EOG. 

Planowana i oczekiwana jest współpraca międzynarodowa w zakresie wymiany dobrych praktyk i doświadczeń m.in. w obszarach: rozwoju energii odnawialnej i ochrony klimatu, technologii wodorowych, elektromobilności, kultury i edukacji, aktywizacji młodych ludzi na rynku pracy, opieki senioralnej i nad osobami z niepełnosprawnościami.

Plan Rozwoju Instytucjonalnego Piły – Miasto Piła z nową energią! stanowi program strategiczny, tworzący ramy dla poprawy sposobu rządzenia na poziomie lokalnym, wypracowania standardów bardziej efektywnej administracji publicznej, transparentnej, otwartej na współpracę z mieszkańcami i zachęcającej ich do udziału w procesach decyzyjnych dotyczących spraw lokalnych, a tym samym do współrządzenia miastem. Jego implementacja umożliwi nam lepsze dopasowanie naszych działań do potrzeb obywateli i będzie skutkować wzmocnieniem spójności społeczno – gospodarczej. Plan jest dla nas jednak przede wszystkim podstawą do wyznaczenie celów działań, zmierzających do instytucjonalnego sprostania wyzwaniom Nowej Ścieżki Rozwoju Piły, określonej w Planie Rozwoju Lokalnego.

Postanowiliśmy oprzeć naszą Nową Ścieżkę Rozwoju przede wszystkim na dążeniu do zrównoważonego rozwoju, dostępności dla wszystkich i na samowystarczalności energetycznej. Jej wdrożenie ma wykorzystywać energię ludzi, energię miejsc i zieloną energię. 

Mają nam w tym pomóc mocne strony miasta, związane m.in. z odpowiednią wiedzą, którą dysponują działające w mieście ośrodki badawczo-rozwojowe, rozwijającym się zapleczem kadrowym bazującym na uczelniach wyższych, szkołach średnich i branżowych, na funkcjonującym w mieście nowoczesnym biznesie, a także na naszej pasji, którą od lat konsekwentnie budujemy. Włączamy się przy tym w sieci współpracy o zasięgu krajowym i międzynarodowym, które tworzą odpowiednie otoczenie dla realizacji projektu „Miasto Piła z nową energią!”.

Z Planem Rozwoju Instytucjonalnego ściśle powiązany jest Plan Rozwoju Lokalnego, który stanowi wielosektorowy, kompleksowy i zintegrowany program strategiczny rozwoju społeczno-gospodarczego, obejmujący kluczowe wymiary rozwoju miasta, w którym zapisaliśmy szczegóły naszej Nowej Ścieżki Rozwoju.


 

The city of Piła wants to develop locally based on its internal potentials and resources, but an equally important and key direction and basis for development is to start cooperation with foreign partners of the EEA countries. 

International cooperation is planned and expected in the field of exchange of good practices and experiences, including in the areas of: development of renewable energy and climate protection, hydrogen technologies, electromobility, culture and education, activation of young people on the labour market, senior care and care for people with disabilities.

Action Plan of Piła - City of Piła with new energy! is a strategic program, creating a framework for improving the way of governance at the local level, developing standards of more effective public administration, transparent, open to cooperation with residents and encouraging them to participate in decision-making processes regarding local matters, and thus to co-govern the city. Its implementation will enable us to better adjust our activities to the needs of citizens and will result in the strengthening of social and economic cohesion. For us, however, the plan is primarily the basis for setting goals for activities aimed at institutionally meeting the challenges of the New Development Path for Piła, set out in the Development Plan.

We decided to base our New Development Path primarily on the pursuit of sustainable development, accessibility for all and on energy self-sufficiency. Its implementation is to use people's energy, the energy of places and green energy. 

The city's strengths, related with, among others, the appropriate knowledge of the research and development centres operating in the city, developing human resources based on universities, secondary and industry schools, modern business functioning in the city, as well as our passion, which we have been consistently building for years. At the same time, we join the network of cooperation on a national and international scale, which create the right environment for the implementation of the project 'City of Piła with new energy!'.

Closely related to the Action Plan is the Development Plan, which is a multi-sector, comprehensive and integrated strategic program of socio-economic development, covering the key dimensions of city development, in which we have written the details of our New Development Path.

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.