Powróć do: strona główna

Informacja dla osób niepełnosprawnych

INFORMACJA O UPRAWNIENIACH OSÓB Z DYSFUNKCJĄ

NARZĄDU WZROKU I SŁUCHU

 

            W dniu 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243 ze zm.), która uprawnia osoby niesłyszące, niedosłyszące oraz głuchoniewidome podczas załatwiania spraw  w Urzędzie Miasta Piły i określonych jednostkach organizacyjnych* Gminy Piła do skorzystania z:

  1. bezpłatnej pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika,  z zachowaniem prawa swobodnego wyboru dogodnej dla siebie formy komunikowania się;
  2. pomocy osoby przybranej, którą może być osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę niepełnosprawną w celu udzielenia pomocy w załatwieniu sprawy;
  3. środków wspierających komunikowanie się tj. poczty elektronicznej, wiadomości tekstowych SMS, przesyłania faksów;
  4. udostępnienia przez organ administracji publicznej dokumentów niezbędnych do załatwienia sprawy, w formie dostępnej dla tych osób, na ich wniosek.

 

Pomoc tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika

Osoba niepełnosprawna powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza do właściwego w sprawie organu administracji publicznej co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Bezpłatna pomoc przysługuje osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.), które łącznie z dowodem osobistym, należy przedstawić do wglądu, co do zasady, w dniu zgłoszenia potrzeby udziału tłumacza przy załatwianiu sprawy.

Chęć skorzystania z pomocy tłumacza w Urzędzie Miasta Piły można zgłosić:

-        osobiście – w Wydziale Organizacyjno-Prawnym, II piętro, pokój 203

-        pocztą elektroniczną na adres: pomoc_tlumacza@um.pila.pl

-        telefonicznie na numer: (67) 210 42 37

-        przesyłając wiadomość tekstową SMS na numer: 668 223 245

-        przesyłając faks na numer: (67) 212 35 66

Do zgłoszenia wymagane są następujące dane osoby niepełnosprawnej:

  1. imię i nazwisko
  2. adres zamieszkania
  3. numer PESEL
  4. numer telefonu kontaktowego

Niezbędne jest ponadto wskazanie przez osobę niepełnosprawną oczekiwanego terminu wizyty w Urzędzie Miasta oraz wybranej metody komunikowania się, którą może być:

-        polski język migowy (PJM);

-        system językowo-migowy (SJM);

-        sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

Niezwłocznie po ustaleniu terminu przybycia tłumacza wybranego z rejestru Wojewody Wielkopolskiego, pracownik przyjmujący zgłoszenie powiadomi o tym fakcie osobę niepełnosprawną. W przypadku wystąpienia trudności w realizacji świadczenia osobie niepełnosprawnej (np. kłopot w pozyskaniu tłumacza w terminie dogodnym dla osoby niepełnosprawnej), zostanie ona zawiadomiona wraz z uzasadnieniem o przyczynie oraz ustalony zostanie możliwy termin realizacji tego świadczenia lub inna forma realizacji uprawnień osoby niepełnosprawnej.

 

Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać ze środków wspierających komunikowanie się w Urzędzie Miasta Piły, tj.:

poczta elektroniczna -  um@um.pila.pl 

elektroniczna skrzynka podawcza -  /o22j5e3gnq/SkrytkaESP

wiadomość tekstowa SMS -  (67) 212 62 10  

przesyłanie faksów -  (67) 212 35 66

 

*dot. jednostek objętych systemem oświaty oraz podmiotów powołanych do załatwiania indywidualnych spraw w drodze decyzji administracyjnych (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zarząd Dróg i Zieleni).

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.