Patronaty Prezydenta Miasta

Regulamin przyznawania Patronatu Honorowego Prezydenta Miasta Piły

lub udziału Prezydenta Miasta Piły w Komitecie Honorowym


Regulamin określa zasady obejmowania przedsięwzięć Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Piły lub udziału Prezydenta Miasta Piły w Komitecie Honorowym przedsięwzięć, które organizowane są na terenie miasta Piły, powiatu pilskiego, województwa wielkopolskiego lub kraju.

§1

  1. Patronat Honorowy Prezydenta Miasta Piły i udział Prezydenta Miasta Piły w Komitecie Honorowym (zwane dalej Wyróżnieniem) to formy wyróżniania inicjatyw, wydarzeń i wydawnictw nazwane przedsięwzięciami, które wzbogacają społeczne życie miasta, mają istotne znaczenie edukacyjne, przyczyniają się do promocji Piły oraz kształtowania jej pozytywnego wizerunku.
  2. Decyzja o Wyróżnieniu, podkreślającym szczególny charakter organizowanej imprezy, wydarzenia i innych form wymienionych w ust. 1, przysługuje wyłącznie Prezydentowi.

§2

Preferowana jest wyłączność przyznawanego przez Prezydenta Miasta Piły Patronatu Honorowego.

§3

Wyróżnienie ma charakter uznaniowy i przyznawane jest przedsięwzięciom o co najmniej ogólnomiejskim zasięgu.

§4

Przyznanie Wyróżnienia nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego.

§5

Informacja o przyznaniu Wyróżnienia zamieszczana jest na stronach internetowych Urzędu Miasta Piły oraz przekazana do informacji wnioskującego.

§6

W przypadku przedsięwzięć cyklicznych o objęcie patronatem należy ubiegać się każdorazowo przy organizacji danej edycji przedsięwzięcia.

§7

1. Z wnioskiem o Wyróżnienie zawsze występuje organizator.

2. Wniosek składany jest w postaci formularza dostępnego na stronie www.pila.pl lub w Biurze Prezydenta, którego wzór stanowi załącznik nr 2 Zarządzenia Prezydenta. Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól formularza.

3. Organizator jest zobowiązany dołączyć do wniosku  szczegółowy program przedsięwzięcia.

4. Termin składania wniosku o Wyróżnienie nie może być krótszy niż 30 dni roboczych  przed planowaną datą organizacji przedsięwzięcia.

5. Wnioski składane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

6. W uzasadnionych przypadkach Prezydent może uwzględnić wnioski złożone po przekroczeniu terminu określonego w ust. 4.

§8

Wniosek o Wyróżnienie wraz z kompletem dokumentów należy przesłać na adres Biuro Prezydenta, Urząd Miasta Piły, pl. Staszica 10, 64-920 Piła lub złożyć w Kancelarii Głównej adresując na  Biuro Prezydenta.

§9

1. Biuro Prezydenta przygotowuje opinię zawierającą w szczególności informację o organizatorze,   wcześniejszych akcjach i ich realizacji oraz zasadność wsparcia danego przedsięwzięcia  organizacyjnie i/lub finansowo.

2. Organizator może być poproszony o złożenie dodatkowych wyjaśnień w sprawie planowanego przedsięwzięcia.

3. Wniosek kierowany jest do Prezydenta, który decyduje o przyznaniu bądź odmowie przyznania Wyróżnienia.

4. Informacja o sposobie rozpatrzenia wniosku przekazana zostanie organizatorowi, nie później niż 14 dni przed datą przedsięwzięcia.

5. Odmowa przyznania patronatu nie wymaga uzasadnienia.

 §10

1. Organizator przedsięwzięcia, którego wniosek został rozpatrzony pozytywnie, zobowiązany jest do poinformowania uczestników o przyznanym wyróżnieniu.

2. Organizator przedsięwzięcia zobowiązany jest do umieszczenia informacji we wszystkich materiałach promocyjnych, reklamowych i informacyjnych zgodnie z otrzymanymi wytycznymi.

3. Organizator przedsięwzięcia zobowiązany jest zadbać o wzmiankowanie faktu otrzymania przyznanego wyróżnienia w przekazach medialnych.

4. Organizator przedsięwzięcia zobowiązany jest podczas jego trwania do umieszczenia znaków promocyjnych Miasta Piły w widocznym miejscu zgodnie z otrzymanymi wytycznymi.

5. Wytyczne, o których mowa w ust. 2 i 4 stanowią załącznik nr 3 Zarządzenia Prezydenta.

6. Organizator przed przekazaniem materiałów informacyjnych do publikacji bądź rozpowszechniania ma obowiązek przesłania do wglądu i uzyskaniu pisemnej akceptacji wszystkich materiałów promocyjnych wymienionych w ustępach. 2, 3 i 4 na adres bp@um.pila.pl .

§11

1. Organizator po przeprowadzonym przedsięwzięciu zobowiązany jest do dostarczenia materiałów promocyjnych z użytym logo miasta.

2. Organizator po przeprowadzonym przedsięwzięciu proszony jest do złożenia informacji z przebiegu wydarzenia wraz z materiałami dokumentującymi (zdjęcia, dokumentacja prasowa, film DVD, etc.).

§12

Rejestr wniosków o Wyróżnienie prowadzi Biuro Prezydenta.

 

Pliki do pobrania:

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA
Format: pdf, 205.82 kB
UZASADNIENIE
Format: pdf, 123.92 kB
REGULAMIN – ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA
Format: pdf, 225.22 kB
WNIOSEK O PATRONAT (word) - ZAŁĄCZNIK NR 2
Format: pdf, 302.85 kB
WYTYCZNE – ZAŁĄCZNIK NR 3
Format: pdf, 195.92 kB
LOGO PREZYDENTA
Format: jpg, 444.32 kB
WYTYCZNE DOT. WYKORZYSTYWANIA LOGOTYPU
Format: jpg, 335.69 kB
DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.