Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY

 

logo Fundusz Norweskie i hasło

Hasło funduszy norweskich w języku angielskim 

 

Podręcznik dobrych praktyk – Miasto Piła z nową energią! Doświadczenia i inspiracje

The hangbook of good practices – City of Piła with new energy! Experiences and inspirations

 

Miasto Piła z nową energią!

pomnik -ławeczka a na niej siedzący mężczyzna, w ręku trzyma książkę, spogląda w bok, za nim kamienice i droga, na dole napis: Aktualności, po prawej i na dole szary pasek zdjęcie rąk, robione od spodu, różne osoby kobiety i mężczyźni (można to poznać po dłoniach i kawałkach rękawów) trzymają fragmenty puzzli 3 osoby siedzą na ławeczce i spoglądają na ścianę na której znajduje się dużo kolorowych zdjęć

 

 

 

PL W grudniu 2021 roku została podpisana umowa nr 8/2021/RL pomiędzy Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej  a Gminą Piła na finasowanie projektu „Miasto Piła z nową energią!” w ramach Programu „Rozwój lokalny”, na podstawie której miasto otrzyma na realizację projektu ponad 17 milionów złotych wsparcia: z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 (85%) oraz z budżetu państwa (15%).

EN In December 2021, an agreement nr 8/2021/RLwas signed between the Ministry of Funds and Regional Policy and the Municipality of Piła for the financing of the project "City of Piła with new energy!" under the Programme "Local Development", on the basis of which the city will receive more than 17 million PLN of support from the Norwegian Funds (85%) and the national budget (15%) for the implementation of the project.

 

PL Miasto Piła chce się rozwijać lokalnie w oparciu w swoje wewnętrzne potencjały i zasoby, ale równie ważnym i kluczowym kierunkiem i podstawą rozwoju jest podjęcie współpracy z partnerami zagranicznymi państw EOG. Plan Rozwoju Lokalnego Piły – Miasto Piła z nową energią! stanowi wielosektorowy, kompleksowy i zintegrowany program strategiczny rozwoju społeczno-gospodarczego, obejmujący kluczowe wymiary rozwoju miasta: społeczny, gospodarczy, środowiskowy, przestrzenny, finansowania rozwoju miasta i inteligentnego zarządzania rozwojem, wyznaczający Nową Ścieżkę Rozwoju Piły. Postanowiliśmy oprzeć naszą Nową Ścieżkę Rozwoju przede wszystkim na dążeniu do zrównoważonego rozwoju i dostępności dla wszystkich.

Mają nam w tym pomóc mocne strony miasta, związane m.in. z odpowiednią wiedzą, którą dysponują działające w mieście ośrodki badawczo-rozwojowe, rozwijającym się zapleczem kadrowym bazującym na uczelniach wyższych, szkołach średnich i branżowych, na funkcjonującym w mieście nowoczesnym biznesie, a także na naszej pasji, którą od kilku ostatnich lat konsekwentnie budujemy włączając się w sieci współpracy o zasięgu krajowym i międzynarodowym, które mają tworzyć odpowiednie otoczenie dla realizacji projektu Miasto Piła z nową energią!

Wypracowane przez nas rozwiązania stanowią szerokie rozwinięcie zapisów zamieszczonych w dotychczas obowiązujących w mieście dokumentach strategicznych, a w szczególności Strategii rozwoju miasta Piły do 2035 roku. Tworzymy Nową Ścieżkę Rozwoju, w której nie zapominamy jednak o wcześniej zdobytych doświadczeniach. Jednocześnie chcemy realizować tak dla nas ważne cele zrównoważonego rozwoju sformułowane przez ONZ, a wśród nich przede wszystkim postulaty: Dobre zdrowie i jakość życia, Czysta i dostępna energia, Wzrost gospodarczy i godna praca, Innowacyjność, Przemysł i Infrastruktura Zrównoważone miasta i społeczności, a także Partnerstwo na rzecz celów.

Z Planem Rozwoju Lokalnego ściśle powiązany jest Plan Rozwoju Instytucjonalnego, w którym wyznaczyliśmy cele i działania, które mają zapewnić instytucjonalne sprostanie wyzwaniom Nowej Ścieżki Rozwoju miasta Piły, m.in. poprzez podniesienie naszych kompetencji, a tym samym usprawnienie usług oferowanych przez miasto Piła, a także poprzez zwiększenie otwartości, przejrzystości i transparentności naszej pracy.

W odpowiedzi na zdiagnozowane problemy, a także z zamiarem wykorzystania potencjałów miasta, w Planie Rozwoju Lokalnego sformułowaliśmy cele rozwoju tworzące Nową Ścieżkę Rozwoju Piły. Chcemy wspierać i inicjować aktywność społeczną i kulturalną mieszkańców Piły z różnych grup wiekowych, a także budować tożsamość miejsca i pochodzenia. Dzięki temu mamy nadzieję zniwelować niski poziom identyfikacji z miastem, wykorzystując takie mocne strony jak: dużą aktywność społeczną i bogate życie kulturalne, a także dobre wyposażenie w infrastrukturę społeczną. Chcemy także włączać i wspierać funkcjonowanie grup marginalizowanych społecznie i ekonomicznie, lub zagrożonych marginalizacją, w tym osoby starsze, a także osoby z niepełnosprawnościami. W rezultacie chcemy polepszyć sytuację materialną mieszkańców i pomóc w znalezieniu dobrze płatnych miejsc pracy, szczególnie dla osób młodych i dobrze wykształconych. Chcemy także, bazując na bogatych doświadczeniach w tym względzie wspierać dalszy rozwój bazy badawczo rozwojowej w subregionie w sektorze lotnictwa i kosmonautyki. Zakładamy wspieranie innowacyjnej aktywności gospodarczej i zawodowej mieszkańców Piły z różnych grup społecznych, Planujemy działania promujące atrakcyjną ofertę rekreacyjną, bazujące na potencjale miasta wraz z obszarem funkcjonalnym. Chcemy w ten sposób zniwelować ubytek mieszkańców, związany z ujemnym przyrostem naturalnym i ujemnym saldem migracji, wykorzystując wysokie walory przyrodnicze miasta, ale także doświadczenia związane z postępującą integracją miasta z gminami obszaru funkcjonalnego. Liczymy na osiągnięcie w ten sposób zrównoważonego i spójnego rozwój terytorialnego Piły oraz obszaru funkcjonalnego miasta, w wymiarze środowiskowym, społecznym i gospodarczym. Chcemy dalej rozwijać nasze kompetencje, poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk we współpracy międzysektorowej i między samorządowej (krajowej i zagranicznej).

Projekt to podstawa do realizacji nowej polityki rozwoju. Projekt będzie miał wiele efektów, wpływających na rozwiązanie zdiagnozowanych problemów:

- Aktywizacja gospodarcza, organizacja wydarzeń w zakresie w edukacji zawodowej, pozwoli dostosować młodzież do wyzwań zawodowych związanych Nową Ścieżką Rozwoju (m.in. pod nazwą Piła na Start Pilska Akademia Umiejętności), zachęcą do zakładania własnej działalności gospodarczej lub rozwoju zawodowego, tym samym poprawią relatywnie złą sytuację finansową mieszkańców i niedobory na rynku pracy (szczególnie osób wysoko wykwalifikowanych).

- Aktywizacja społeczna wydarzenia integracyjne, ekologiczne, edukacyjne i kulturalne realizowane w modernizowanych lub doposażonych ośrodkach, w tym w Centrum Aktywizacji Osób Starszych i Niepełnosprawnych, Pilskim Instytucie Integracji i Edukacji i Regionalnym Centrum Kultury będą budować relacje międzypokoleniowe, świadomość ekologiczną i społeczną mieszkańców, zwiększać poziom tożsamości lokalne miejsca i pochodzenia, a także będą stanowić formę wsparcia dla osób i rodzin wykluczonych, z niepełnosprawnościami.

- Aktywizacja potencjału powojskowego lotniska (Baza symulująca misje kosmiczne, Centrum Edukacji Lotniczej), połączona z działalnością edukacyjno – badawczą, ochroną dziedzictwa kulturowego, co przyspieszy proces rewitalizacji miasta.

- Nowe podjęte partnerstwa krajowe i zagraniczne (w tym z przedstawicielami z Państw-Darczyńców), które umożliwią wymianę doświadczeń i dobrych praktyk, budowę nowych więzi, ucząc tolerancji, otwartości, szacunku dla inności.

- Efektywna administracja publiczna, transparentna, otwarta na współpracę z mieszkańcami i zachęcająca ich do udziału w procesach decyzyjnych dotyczących spraw lokalnych, dzięki realizowanym działaniom inwestycyjnym i nie inwestycyjnym wynikającym z PRI.

Działania projektowe będą mieć pozytywny wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju.

Projekt będzie zapobiegał wszelkim formom dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, religię, światopogląd, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną podczas procesu przygotowania i wdrażania. Wszystkie elementy projektu będą dostępne dla obywateli. Powstała infrastruktura będzie zaprojektowana z uwzględnieniem koncepcji uniwer. projektowania, przy zastosowaniu racjonalnych usprawnień zapewniających dostępność oraz możliwość korzystania z infrastruktury każdemu, w tym dzieciom, osobom o ograniczonej sprawności ruchowej oraz osobom ze specjalnymi potrzebami.

 Projekt realizowany będzie w rozległym partnerstwie krajowym, które jest nieodzownym warunkiem skutecznej realizacji tak dużego i wielotematycznego projektu. Rada Miasta Piły wyrażając wolę realizacji projektu upoważniła Prezydenta Miasta Piły do włączenia w projekt lokalną społeczność, partnerów krajowych i zagranicznych, inne samorządy. Partnerami w projekcie będą też jednostki miejskie i podmioty dla których gmina Piła jest organem założycielskim, a współpraca nie wymaga formalizowana jej w formie umów partnerskich.

Partnerów można podzielić na kilka grup, w zależności od planowanych obszarów wspólnych działań, chociaż w dużej mierze one się przenikają i uzupełniają:

- integracja społeczności lokalnych, budowanie spójności, zrównoważony rozwój terytorialny: jednostki samorządu terytorialnego obszaru funkcjonalnego miasta Piły, gminy: Szydłowo, Krajenka, Trzcianka, Ujście, Wysoka;

- obszar pomocy społecznej, w tym w zakresie pomocy osobom z niepełnosprawnościami, Stowarzyszenie Krok Po Kroku HSA; Związek Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Straż Miejska; Spółdzielnia Socjalna „Nowe Horyzonty”, Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej w Pile,

- wsparcie i aktywizacja seniorów: Stowarzyszenie Pro-Senior, Nadnotecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile, Stowarzyszenie Obywatelskie Inicjatywy Europejskie,

- kompleksowe działania na rzecz klimatu: GWDA Sp. z o.o., Stowarzyszenie LunAres, patronat Polskiej Agencji Kosmicznej, uczelnie wyższe,

- aktywizacja rynku pracy, szczególnie młodych ludzi, edukacja: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Państwowa Uczelnia St.Staszica w Pile, Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski,

- aktywizacja lokalnej społeczności, tożsamość i dziedzictwo kulturowe: Regionalne Centrum Kultury - Fabryka Emocji, Stowarzyszenie ROZWOJOWI.PL.

Partnerzy będą współrealizatorami przedsięwzięć, zapewniając wsparcie merytoryczne dostosowane do specyfiki przedsięwzięć, udostępniając przestrzeń dla realizacji przedsięwzięć, a także promując i informując o realizowanych przedsięwzięciach.

Wszyscy partnerzy uczestniczyli w kolejnych etapach przygotowania Projektu. Ich zasoby organizacyjne i kadrowe, doświadczenie są gwarancją pełnej realizacji projektu i kontynuacji wspólnych działań po jego zakończeniu.

The city of Piła wants to develop locally based on its internal potentials and resources, but an equally important and key direction and basis for development is to start cooperation with foreign partners of the EEA countries.

 

EN Development Plan of Piła - City of Piła with new energy! is a multi-sector, comprehensive and integrated strategic program of socio-economic development, covering the key dimensions of the city's development: social, economic, environmental, spatial, financing of city development and intelligent development management. New Development Path for the city of Piła.

We decided to base our New Development Path primarily on the pursuit of sustainable development and accessibility for All.

The city's strengths, such as, among others, the appropriate knowledge of research and development centres operating in the city, developing human resources based on universities, secondary and industry schools, modern business functioning in the city, as well as our passion, which we have been consistently building for the last few years in a network of cooperation on a national and international scale are to help create the right environment for the implementation of 'City of Piła with new energy!' project.

The solutions we have developed constitute a broad expansion of the provisions contained in the strategic documents in force in the city so far, in particular the Development Strategy of the city of Piła until 2035. We create a New Development Path, in which, however, we do not forget about previously gained experiences. At the same time, we want to implement what is so important to us sustainable development goals formulated by the United Nations, including, above all, the following postulates: Good health and quality of life, Clean and accessible energy, Economic growth and decent work, Innovation, Industry and Infrastructure, Sustainable cities and communities, as well as Partnership in the implementaion of our goals.

The Action Plan is closely related to the Development Plan, in which we have set goals and actions to ensure institutional coping with the challenges of the New Development Path for the city of Piła, including by increasing our competences, and thus improving the services offered by the city of Piła, and by increasing the openness, clarity and transparency of our work.

In response to the diagnosed problems, as well as with the intention to use the potential of the city, in the Development Plan, we formulated development goals that create a New Development Path for the city of Piła.

We want to support and initiate social and cultural activity of Piła residents of various age groups, as well as building the identity of place and origin. Thanks to this, we hope to eliminate the low level of identification with the city, using such strengths as: high social activity and rich cultural life, as well as good social infrastructure. We also want to include and support the functioning of socially and economically marginalized groups or those at risk of marginalization, including the elderly and people with disabilities. As a result, we want to improve the financial situation of the inhabitants and help them find well-paid jobs, especially for young and well-educated people.

We also want, based on extensive experience in this regard, support the further development of the research and development base in the subregion in aviation and aerospace sectors. We assume supporting innovative economic and professional activity of Piła residents from various social groups.

We plan activities promoting an attractive recreational offer, based on the potential of the city and its functional area. In this way, we want to eliminate the loss of inhabitants associated with the negative population growth and negative migration balance, using the high natural values of the city, but also the experiences related to the progressive integration of the city with the communes of the functional area. In this way, we hope to achieve a sustainable and coherent territorial development of Piła and the functional area of the city in the environmental, social and economic dimensions. We want to further develop our competences through the exchange of experiences and good practices in intersectoral and inter-local governmental cooperation (domestic and foreign).

The project is the basis for the implementation of the new development policy. The project will have many effects that will help to solve the problems:

- Economic activation, organization of events in the field of vocational education will allow young people to adapt to the professional challenges associated the New Dev. Path, encourage them to start their own businesses or develop professionally, thus they will improve the relatively bad financial situation of residents and shortages in the labor market (especially of highly qualified people).

- Social activation integration, ecological, educational and cultural events carried out in modernized or retrofitted centers, including the Center for Activation of Older and Disabled People, the Piła Institute for Integration and Education and the Regional Cultural Center, will build intergenerational relations, environ/ and social awareness of residents, increase the level of local identity, and will became a form of support for excluded groups and with disabilities.

- Activation of the post-military potential of the airport (Base simulating space missions, Aviation Education Center), combined with educational and research activities, protection of cultural heritage, which will accelerate the city revitalization process.

- New domestic and foreign partnerships (inc. with represent. of Donor States) that will enable the exchange of experiences and good practices, building new connections, teaching tolerance, openness and respect for otherness.

- Effective public administration, transparent, open to cooperation with residents and encouraging them to participate in decision-making processes regarding local issues, due to the investment and non-investment activities carried out under AP.

 

The project activities will have a positive impact on the sustainable development policy.

The project is designed to prevent all forms of discrimination based on sex, race, ethnicity, religion, beliefs, disability, age, sexual orientation during the preparation and implementation process. All the elements of the project will be accessible to each citizien. The created infrastructure will be designed by taking the concept of universal design into account, using rational improvements to ensure accessibility of the infrastructure for everyone, including children, people with reduced mobility and people with special needs.

The project will be conducted through an extensive national partnership which is an indispensable condition for the successful implementation of such a large and multithematic project. The City Council of Piła, expressing the will to implement the project, authorized the Mayor of Piła to include the local community, domestic and foreign partners, and other local governments in the project. The project partners will also be municipal units and entities for which the Municipality of Piła is the founding body, and the cooperation does not require formalization in the form of partnership agreements.

The partners can be divided into several groups, depending on the planned areas of joint actions, although to a large extent, they overlap and complement each other:

- integration of local communities, building cohesion, sustainable territorial develop.: local government units of the functional area of the city of Piła, communes: Szydłowo, Krajenka, Trzcianka, Ujście, Wysoka;

- the area of social assistance, including assistance for people with disabilities: Krok Po Kroku HAS Association; Union of Associations PBŻ, Municipal Social Welfare Center, Municipal Police; "Nowe Horyzonty" Social Coop., Humanitarian Aid Association in Piła,

- support and activation of seniors: Pro-Senior Association, Nadnotecki University of the Third Age, European Initiatives Civic Association,

- activation of the labor market, especially young people, education: Adam Mickiewicz University in Poznań, St. Staszic State University, Chamber of Commerce of Northern Greater Poland,

- activation of the local community, identity and cultural heritage: Regional Cultural Center – Fabryka Emocji, ROZWOJOWI.PL Association.

The partners will be co-implementers of projects, giving substantive support adjusted to the specificity of undertakings, providing space for the implementation of projects, as well as promoting and informing about ongoing projects.

All partners participated in the following stages of Project drafting. Their organizational and human resources, and experience guarantee the full implementation of the project and the continuation of joint activities after its completion.

Po kliknięciu na grafikę przeniesie Cię do zakładki pod nazwą: Plan rozwoju lokalnego, development plan. Po kliknięciu na grafikę przeniesie Cię do zakładki pod nazwą: Plan rozwoju instytucjonalnego, action plan.

 

PL Fundusze norweskie i fundusze EOG reprezentują wkład Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

W ramach funduszy norweskich i funduszy EOG Norwegia przyczynia się do ograniczenia nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami z Europy Środkowej, Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego. Norwegia ściśle współpracuje z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Wraz z pozostałymi darczyńcami Norwegia przekazała 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014.

Fundusze norweskie są finansowane wyłącznie przez Norwegię i dostępne w państwach, które przystąpiły do UE po 2003 r. Fundusze norweskie na lata 2014-2021 wynoszą 1,25 miliarda euro. Priorytety na ten okres to:

#1 innowacje, badania naukowe, edukacja, konkurencyjność i godna praca;
#2 integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;
#3 środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;
#4 kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;
#5 sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

 

EN The Norway Grants and the EEA Grants represent Norway’s contribution towards a green, competitive and inclusive Europe.

Through the Norway Grants and the EEA Grants, Norway contributes to reducing social and economic disparities and to strengthening bilateral relations with beneficiary countries in Central and Southern Europe and the Baltics. Norway cooperates closely with the EU through the Agreement on the European Economic Area (EEA). Together with the other donors, Norway has provided €3.3 billion through consecutive grant schemes between 1994 and 2014.

Norway Grants are financed solely by Norway and are available in the countries that joined the EU after 2003. For the period 2014-2021, the Norway Grants amount to €1.25 billion.

The priorities for this period are:
#1 Innovation, Research, Education, Competitiveness and Decent Work
#2 Social Inclusion, Youth Employment and Poverty Reduction
#3 Environment, Energy, Climate Change and Low Carbon Economy
#4 Culture, Civil Society, Good Governance and Fundamental Rights
#5 Justice and Home Affairs

 

 www.eeagrants.org  | www.norwaygrants.org  www.norwaygrants.pl

 

 

 

 

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.